Intern Opplæringsplan

Hvordan utforme en god intern plan i Olkweb.

Innledning

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å utvikle og innføre nye læreplaner i Kunnskapsløftet. Nye læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Fagfornyelsen tilfører nye begrep i læreplaner med tverrfaglig temaer, fagets relevans og kjerneelementer. Høsten 2022 innføres nye læreplaner for opplæring i bedrift, samtidig innføres det en intern plan som konkretisere hva lærlingen skal jobbe med for å nå kompetansemålene.

Opplæringslova § 4-4: «Lærebedrifta skal utvikle ein intern plan for opplæringa, for å sikre at lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten får ei opplæring som tilfredsstiller krava i læreplanen»

Nye behov i forbindelse med fagfornyelsen og utdypede krav fra fylkeskommuner

 • Hvilke arbeidsoppgaver lærlinger skal gjennom

 • Hvilke kompetansemål disse arbeidsoppgavene dekker inn under

 • Tidsrom/halvår når arbeidsoppgavene er tatt sikte på å gjennomføres

 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av disse arbeidsoppgavene (ansvar/sted/avdeling)

 • Eventuelt andre kommentar-muligheter

Med utgangspunkt i behovene fra opplæringslova § 4-4 har vi utformet ett eksempel på intern plan, som vi mener dekker dette behovet på en utfyllende og informativ metode.

Steg for steg beskrivelse

Steg for steg til hvordan man kommer frem til ett resultat lignende eksemplet over:

Utgangspunkt: Meny under ditt navn - Faglig - Læreplanmaler. Ny lærling.

 1. Opprett en læreplanmal ved å hente en læreplan fra UDIR, og tilpass læreplanen ved å gjøre endringer på hovedområder, kompetansemål og/eller delmål. Det kan legges inn egne navn på hovedområder og arbeidsoppgaver kan legges inn i delmål.

 2. Bruk læreplanmalen til å lage en mal for intern plan. I intern plan kan du legge til perioder, og huke av for å legge til kompetansemål og arbeidsoppgaver/delmål i valgt periode fra læreplanmalen.

 3. Når disse stegene er ferdigstilt, har du en læreplan med arbeidsoppgaver og en intern plan som viser tidsrommet som arbeidsoppgavene skal gjennomføres.

 4. Når læreplan og malen for intern plan er ferdigstilt, er læreplanen klar for distribusjon til lærling.

 5. Lærlingen vil da få læreplanen og intern plan med perioder.

 6. Selv om lærlingen nå har fått en mal på intern plan, gjenstår det å legge til sted og ansvarlig. Samt kommentar/beskrivelse etter behov.

 7. Vær obs på at endringer i læreplan og intern plan på en enkelt lærling kan føre til at endringer i mal ikke blir oppdatert på lærling.

Eksempler

Læreplan for helsearbeiderfaget

I helsearbeiderfaget overlapper flere av kompetansemålene slik at det var ønskelig å lage egne kategorier for arbeidsoppgaver og da har hovedområdene fått egne navn. Det er valgt å bruke kjerneområder som navn på kategoriene, fordi kompetansemålene er knyttet til kjerneområdene allerede. Tverrfaglige temaer kan benyttes på samme måte.

Som lærling får du en slik oversikt i din intern plan:

Tømrerfaget

I tømrerfaget var behovet legge arbeidsoppgaver under kompetansemålene for å sikre rekkefølgen på opplæringen. I tillegg har noen arbeidsoppgaver blitt laget under tverrfaglige arbeidsoppgaver for å kunne vurdere mer sammensatte oppgaver underveis i opplæringen.

Som lærling får du en slik oversikt i din intern plan:

Spørsmål og svar

Bedrift med egne arbeidsoppgaver og flere lærlinger

Som opplæringskonsulent har jeg en bedrift som ønsker å ha egne arbeidsoppgaver inn i læreplanen. Bedriften har flere lærlinger som skal ha samme læreplan. Hvordan kan dette løses Olkweb?

Svar: Dette kan løses ved å opprette en egen læreplanmal for bedriften, gjerne ved å ta utgangspunkt i malen de ønsker å endre på. Deretter kopiere denne, legge inn de forespurte endringene og knytte denne opp til bedriftens lærlinger. Da kan bedriftens representant forespørre endringer og opplæringskonsulent utføre disse.

Last updated