Innstillinger i OLKWEB

Her vil du finne en oversikt over de forskjellige innstillingene I OLKWEB, med en beskrivelse for hva de gjør. Endringer i innstillingene vil påvirke hele installasjonen.

Meldinger i systemet

Velkomstmeldinger

Man kan tilpasse velkomstmeldingene som blir sendt ut til hver brukergruppe til å passe sitt kontor. Dette anbefaler vi alle kontorer å gjøre. Klikk på "Gå til velkomstmeldinger" og rediger de forskjellige malene.

Ferdig avhuket for "Send velkomstmelding" ved opprettelse av nye brukere

Gjør det mulig å styre hvorvidt boksen for "Send velkomstmelding" skal være standard avhuket eller ikke ved oppretting av nye brukere. Denne er standard på. Dersom man endrer denne til av vil det gjelde for oppretting av alle brukere.

Konsulenter kan se hverandres sendte meldinger

Dersom dette er slått av vil man kun kunne se sine egne sendte meldinger i meldingssenteret. Slås den på vil man kunne filtrere og se andres sendte meldinger.

System

Generelle innstillinger i systemet:

Tillat 3 forsøk på fag-Svenneprøve

Innstillingen tillater at man kan legge til et nytt forsøk under "Fag-/svenneprøve" inne på en lærling etter at andre forsøk ikke er registrert med bestått eller bestått meget godt.

Standard merknad i nye kontrakter

Gjør det mulig å legge inn en tekst som dukker opp på alle nye lærekontrakter man legger inn i systemet.

Vis tre eksemplarer av lærekontrakt og opplæringskontrakt i PDF-utskrift

Er denne slått på vil PDF av lærekontrakt og opplæringskontrakt komme i tre eksemplarer, fremfor én.

Inkluder praksiskandidater i "Alle lærlingtyper"

Slås denne på vil praksiskandidatene være standard synlig i filter for "Alle lærlingtyper", ellers må disse kandidatene hektes på i filterne.

Egen logo på PDF?

Her kan man legge inn en lenke til en egen logo, denne logoen vil da vises på alle PDF-er som blir tatt ut av systemet. OBS. Det er viktig at man legger inn en bildelenke, det vil si en lenke som slutter på feks .jpeg, .png eller .gif.

Logoen skaleres ned til maksbredde og maks høyde på 200 piksler.

Dokumentasjon

Fjern dokumenteringsknapp på dashbord for lærlinger

Denne er standard av, slik at lærlingene kan dokumentere rett fra dashbordet sitt. Settes denne til "på", vil grafen og muligheten til å kunne dokumentere rett fra dashbordet forsvinne.

Bruk tittelfelt i dokumentasjon

Innstillingen er standard på, og gjør at lærlingene kan legge inn et "Emne" eller overskrift på dokumentasjonene. Dersom man setter denne til av, vil feltet for "Emne" forsvinne.

Tilgjengeliggjør timeregistrering på dokumentasjonene for lærlinger

Gjør at lærlingene kan registrere timer på dokumentasjonen sin. Dette gjelder også for dokumentering som gjøres i OLKWEB appen.

Læreplan

Tillat deling av læreplaner til andre opplæringskontor

Dersom denne innstillingen er slått på vil man kunne dele og motta læreplaner fra andre kontorer. Dersom et kontor deler en læreplan til ditt kontor, vil man måtte godta denne for at den skal bli aktiv hos dere.

Automatisk godkjenning av kompetansemål når gjennomføring er satt på alle underliggende mål

Om denne innstillingen er slått på vil det si at når alle delmål er gjennomført vil kompetansemålet automatisk settes til gjennomført.

Automatisk oppdatering av alle relaterte delmål når gjennomføringsstatus settes på kompetansemålet

Om denne innstillingen er på vil alle delmål under et kompetansemål settes til gjennomført når kompetansemålet settes til gjennomført.

Inkluder vurderingsmodus i læreplanbildet til lærlinger

Er en eldre versjon av gjennomføring av mål, Innit anbefaler å la denne være slått av.

Bruk versjon 2 av integrasjonen av ressursbiblioteket til Norsk Industri

Tilgjengeliggjør den nyeste versjonen av integrasjonen mot Norsk Industri, og anbefales å bruke. Det må dog legges inn ressurser på nytt på alle læreplanmalene.

Innlogging

Bruk av tofaktorautentisering med SMS eller Epost

Kan slås av og på for ønsket brukergruppe. Det er greit å være obs på at dersom det benyttes SMS ved verifisering, vil disse trekkes fra inkludert SMS-pakke.

Tid i timer før du blir utlogget for inaktivitet web

Her kan man styre hvor mange timer man ønsker det skal være før man automatisk logges ut. Standard er 8 timer.

Tid i timer før du blir du blir utlogget for inaktivitet app

Her kan man styre hvor mange timer man ønsker det skal være før man automatisk logges ut på mobil appen. Standard er 8 timer.

Kurs/sertifikat

Tillat kurs/sertifikat på ansatte

Åpner for at konsulenter kan legge til kurs/sertifikater på ansattbrukere

Tillat ansatte å administrere egne kurs/sertifikater

Gjør det mulig for at ansatte selv kan legge til kurs/sertifikater, uten vedlegg. For at denne skal være tilgjengelig må "Tillat kurs/sertifikat på ansatte" være slått på.

Tillat ansatte å laste opp vedlegg under kurs/sertifikater

Gjør det mulig for ansatte å legge til vedlegg når de registrerer kurs/sertifikat på seg selv. De to overliggende innstillingene må være slått på for at dette skal være mulig.

Tillat ansatte å administrere lærlingers kurs/sertifikater

Denne innstillingen gjør at ansatte kan registrere kurs/sertifikat på sine lærlingers profil.

Tillat lærlinger å administrere egne kurs/sertifikater - vedlegg påkrevd

Åpner for at lærlinger selv kan legge inn kurs/sertifikater. De kan dog kun velge fra listen over registrerte kurs/sertifikater som konsulenter legger inn. I tillegg er det et krav om at lærlingene må legge ved et vedlegg for at de skal kunne registrere kurs/sertifikat.

Tilskudd

UDIR oppgir både basis 2 årssats og månedssats. Månedssatsen er avrundet mens årssatsen er nøyaktig. Bruk basis 2 årssats i stedet for månedssats oppgitt av UDIR?

Man kan velge hvilken sats man ønsker å benytte. Dette kan nårsomhelst endres på.

Godskriving har betydning for tilskuddsutregningen

Dersom denne innstillingen er slått på, vil alt som registreres under "annen godskriving" på en lærling påvirke tilskuddsutregningen og summene som blir beregnet.

Dag i måneden som skal brukes når tilskudd telles.

Dette er fra og med hvilken dato som skal brukes. Et eksempel: Hvis 15. er brukt, så vil lærlinger som begynner 1-15, og lærlinger som slutter 15-30(31) motta tilskudd for den måneden.

Bruk av basismodell for å regne ut måneder i læretiden

Man kan velge å benytte basismodell for utregning av måneder i læretiden, dersom innstillingen er slått av regnes det ut måneder på bakgrunn av læretid start og slutt.

Tagger

Innstillinger på hvorvidt man ønsker å benytte tagger på lærlinger og ansatte. Disse er standard slått på, dersom man ikke ønsker å ha det på, kan man ta det bort ved å velge av.

Vurdering

Ansatte kan opprette, endre og administrere vurderingsskjema

Er standard slått av. Dersom man slår denne innstillingen på vil ansatte kunne administrere vurderingsskjemaet på lik linje med dere som er konsulenter.

Ansatte kan se lærlingens vurdering før oppsummering

Dersom denne er slått på vil de ansatte kunne se hva lærlingen selv vurderer seg til, før skjemaet oppsummeres. Den er standard av, noe som vil si at de ansatte kun ser sin egen vurdering av lærlingen frem til skjemaet oppsummeres.

Tillat å legge til alle aktive relasjoner samtidig som deltakere på vurdering

Denne innstillingen gjør det mulig å legge til alle lærlingens aktive relasjoner i en vurdering. Hvis ikke kan man legge til deltakerne manuelt. Standard så vil kun faglig leder legges til i vurderingen automatisk.

Antall måneder mellom evalueringssamtaler

Standard på denne innstillingen er 6 måneder. Det vil da ha betydning for dashbordelementet "mangler vurdering" o.l. Man kan velge mellom 3, 6, 9 eller 12 måneder.

Synliggjøre forrige satte vurdering i nytt vuderingsskjema

Dersom man slår på denne innstillingen vil de vurderingskriteriene som ble satt i forrige vurdering være synlige i den aktive vurderingen. Dette vil da stå når man velger "sett vurdering" på målet, og øverst i nedtrekkesmenyen vil man kunne se "Forrige vurdering:" og vurderingskriteriet som ble satt sist.

Konsulenter kan, i signerte vurderinger, se tiden mellom første og siste satte vurdering

Gjør det mulig å se hvor lang tid som er benyttet totalt av lærling og bedrift på å sette vurderinger.

Aktiver delmålsvurdering

Tilgjengeliggjør vurdering på delmål.

Notat

Ansatte kan opprette notat på lærlinger

Gjør det mulig for ansatte å legge inn notater på lærlingenes profil. Disse er synlig da for lærlingen, konsulenten og alle lærlingens relasjoner (andre ansatte). Er standard slått av.

Lærlinger kan selv opprette notat

Gjør det mulig for lærlinger å legge inn notater på sin egen profil. Disse er synlig da for lærlingen, konsulenten og alle lærlingens relasjoner (andre ansatte). Er standard slått av.

Vis knapp for å lage en samlet PDF av alle notater/journaler

Dersom denne blir slått på kan man ta ut alle notater i en samlet PDF. Konsulenter kan også ta ut samlet PDF av alle journalinnlegg.

Last updated