Personregistrer

Personregister er en oversikt over alle brukerne som er registrert i systemet.

Alle personene som er registrert i systemet finner du under "Personregister" i administratormenyen. Denne listen gir deg mulighet til å finne ut om det er flere kontoer i OLKWEB registrert på samme navn, eller hvem som feks har en e-postadresse. Du kan med andre ord søke på både navn og e-post i listen.

Du kan også velge å "låse" personer direkte fra personregistrert. De vil da ikke få logget inn i OLKWEB, og får beskjed om at "kontoen er låst".

Under ser du hvordan personregisteret ser ut.

Grønn og åpen hengelås til høyre for brukeren betyr at de er ulåst, og kan logge inn som normalt. En rød og lukket hengelås indikerer at de er låst. For å endre på låst/ulåst på en bruker kan du klikke på hengelåsen. Klikker du på en grønn blir den rød og låst, for å låse opp klikker du på en rød, slik at den blir grønn og åpen.

Last updated